تقویم آموزشی اخبار مدرسه ثبت نام برنامه هفتگی ارتباط با ما
چهار شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
آشنایی با مدرسه
معرفی همکاران
مقاله و پژوهش
برترین های مدرسه
نمونه سوالات امتحانی
لینک ها و وبلاگ ها

مقطع پایه درس
عنوان تاریخ امتحان نام دبیر نام کلاس سوال جواب
زیست شناسی یازدهم ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ گروه مرتبط یازدهم تجربی
زیست شناسی یازدهم ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ گروه مرتبط یازدهم تجربی
ریاضی یازدهم انسانی ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ گروه مرتبط یازدهم انسانی
ریاضی یازدهم انسانی ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ گروه مرتبط یازدهم انسانی
فیزیک دهم ریاضی ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ گروه مرتبط دهم ریاضی
فیزیک دهم ریاضی ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ گروه مرتبط دهم ریاضی
زیست دهم تجربی ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ گروه مرتبط دهم تجربی
زیست دهم تجربی ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ گروه مرتبط دهم تجربی
فیزیک یازدهم ریاضی ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ گروه مرتبط یازدهم ریاضی
فیزیک یازدهم ریاضی ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ گروه مرتبط یازدهم ریاضی
ادبیات دهم انسانی ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ گروه مرتبط دهم انسانی
ادبیات دهم انسانی ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ گروه مرتبط دهم انسانی
ریاضی دهم ریاضی ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ گروه مرتبط دهم ریاضی
ریاضی دهم ریاضی ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ گروه مرتبط دهم ریاضی
ریاضی و آمار دهم انسانی ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ گروه مرتبط دهم انسانی
ریاضی و آمار دهم انسانی ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ گروه مرتبط دهم انسانی
فلسفه یازدهم انسانی ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ گروه مرتبط یازدهم انسانی
فلسفه یازدهم انسانی ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ گروه مرتبط یازدهم انسانی
ریاضی دهم تجربی ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ گروه مرتبط دهم تجربی
ریاضی دهم تجربی ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ گروه مرتبط دهم تجربی
شیمی یازدهم تجربی ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ گروه مرتبط یازدهم تجربی
شیمی یازدهم تجربی ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ گروه مرتبط یازدهم تجربی
زمین شناسی یازدهم ریاضی و تجربی ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ گروه مرتبط زمین شناسی یازدهم ریاضی و تجربی
زمین شناسی یازدهم ریاضی و تجربی ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ گروه مرتبط زمین شناسی یازدهم ریاضی و تجربی
فلسفه یازدهم انسانی ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ گروه مرتبط فلسفه یازدهم انسانی
فلسفه یازدهم انسانی ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ گروه مرتبط فلسفه یازدهم انسانی
عربی دهم انسانی ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ گروه مرتبط دهم انسانی
عربی دهم انسانی ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ گروه مرتبط دهم انسانی
جغرافی دهم ریاضی ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ گروه مرتبط جغرافی دهم ریاضی
جغرافی دهم ریاضی ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ گروه مرتبط جغرافی دهم ریاضی
جغرافی یازدهم انسانی ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ گروه مرتبط جغرافی یازدهم انسانی
جغرافی یازدهم انسانی ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ گروه مرتبط جغرافی یازدهم انسانی
عربی یازدهم ریاضی و تجربی ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ گروه مرتبط عربی یازدهم ریاضی و تجربی
عربی یازدهم ریاضی و تجربی ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ گروه مرتبط عربی یازدهم ریاضی و تجربی
زیست دهم تجربی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ گروه مرتبط دهم تجربی
زیست دهم تجربی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ گروه مرتبط دهم تجربی
ادبیات دهم انسانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ گروه مرتبط دهم انسانی
ادبیات دهم انسانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ گروه مرتبط دهم انسانی
هندسه دهم ریاضی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ گروه مرتبط دهم ریاضی
هندسه دهم ریاضی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ گروه مرتبط دهم ریاضی
هندسه یازدهم ریاضی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ گروه مرتبط یازدهم ریاضی
هندسه یازدهم ریاضی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ گروه مرتبط یازدهم ریاضی
ادبیات فارسی یازدهم انسانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ گروه مرتبط یازدهم انسانی
ادبیات فارسی یازدهم انسانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ گروه مرتبط یازدهم انسانی
شیمی یازدهم تجربی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ گروه مرتبط یازهم تجربی
شیمی یازدهم تجربی ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ گروه مرتبط یازهم تجربی
فیزیک دهم تجربی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ گروه مرتبط دهم تجربی
فیزیک دهم تجربی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ گروه مرتبط دهم تجربی
فیزیک دهم تجربی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ گروه مرتبط دهم تجربی
فیزیک دهم تجربی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ گروه مرتبط دهم تجربی
فیزیک دهم ریاضی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ گروه مرتبط دهم ریاضی
فیزیک دهم ریاضی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ گروه مرتبط دهم ریاضی
تاریخ یازدهم انسانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ گروه مرتبط یازدهم انسانی
تاریخ یازدهم انسانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ گروه مرتبط یازدهم انسانی
فیزیک یازدهم ریاضی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ گروه مرتبط یازدهم ریاضی
فیزیک یازدهم ریاضی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ گروه مرتبط یازدهم ریاضی
تاریخ دهم انسانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ گروه مرتبط دهم انسانی
تاریخ دهم انسانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ گروه مرتبط دهم انسانی
فیزیک یازدهم تجربی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ گروه مرتبط یازدهم تجربی
فیزیک یازدهم تجربی ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ گروه مرتبط یازدهم تجربی
تاریخ یازدهم ریاضی و تجربی ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ گروه مرتبط یازدهم ریاضی و تجربی
تاریخ یازدهم ریاضی و تجربی ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ گروه مرتبط یازدهم ریاضی و تجربی
عربی دهم ریاضی و تجربی ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ گروه مرتبط دهم ریاضی و تجربی
عربی دهم ریاضی و تجربی ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ گروه مرتبط دهم ریاضی و تجربی
عربی یازدهم انسانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ گروه مرتبط عربی یازدهم انسانی
عربی یازدهم انسانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ گروه مرتبط عربی یازدهم انسانی
فنون دهم انسانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ گروه مرتبط دهم انسانی
فنون دهم انسانی ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ گروه مرتبط دهم انسانی
روان شناسی یازدهم انسانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ گروه مرتبط یازدهم انسانی
روان شناسی یازدهم انسانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ گروه مرتبط یازدهم انسانی
زیست شناسی یازدهم ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ گروه مرتبط یازدهم زیست تجربی
زیست شناسی یازدهم ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ گروه مرتبط یازدهم زیست تجربی
اقتصاد دهم انسانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ گروه مرتبط دهم انسانی
اقتصاد دهم انسانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ گروه مرتبط دهم انسانی
شیمی دهم تجربی ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ گروه مرتبط دهم تجربی
شیمی دهم تجربی ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ گروه مرتبط دهم تجربی
ادبیات فارسی یازدهم ریاضی و تجربی ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ گروه مرتبط یازدهم ریاضی و تجربی
ادبیات فارسی یازدهم ریاضی و تجربی ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ گروه مرتبط یازدهم ریاضی و تجربی
زبان انگلیسی دهم ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ گروه مرتبط دهم
زبان انگلیسی دهم ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ گروه مرتبط دهم
ادبیات فارسی یازدهم انسانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ گروه مرتبط یازدهم انسانی
ادبیات فارسی یازدهم انسانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ گروه مرتبط یازدهم انسانی
دینی یازدهم ریاضی و تجربی ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ گروه مرتبط دینی یازدهم ریاضی و تجربی
دینی یازدهم ریاضی و تجربی ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ گروه مرتبط دینی یازدهم ریاضی و تجربی
دینی دهم ریاضی و تجربی ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ گروه مرتبط دینی دهم ریاضی و تجربی
دینی دهم ریاضی و تجربی ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ گروه مرتبط دینی دهم ریاضی و تجربی
دینی یازدهم انسانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ گروه مرتبط دینی یازدهم انسانی
دینی یازدهم انسانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ گروه مرتبط دینی یازدهم انسانی
دینی دهم انسانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ گروه مرتبط دهم انسانی
دینی دهم انسانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ گروه مرتبط دهم انسانی
ریاضی یازدهم تجربی ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ گروه مرتبط یازدهم تجربی
ریاضی یازدهم تجربی ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ گروه مرتبط یازدهم تجربی
حسابان یازدهم ریاضی ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ گروه مرتبط یازدهم ریاضی
حسابان یازدهم ریاضی ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ گروه مرتبط یازدهم ریاضی
ریاضی یازدهم انسانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ گروه مرتبط یازدهم انسانی
ریاضی یازدهم انسانی ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ گروه مرتبط یازدهم انسانی
ریاضی دهم ریاضی و تجربی ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ گروه مرتبط دهم ریاضی و تجربی
ریاضی دهم ریاضی و تجربی ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ گروه مرتبط دهم ریاضی و تجربی
جامعه پایه یازدهم انسانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ گروه مرتبط جامعه یازدهم
جامعه پایه یازدهم انسانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ گروه مرتبط جامعه یازدهم
جامعه پایه دهم انسانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ گروه مرتبط دهم انسانی
جامعه پایه دهم انسانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ گروه مرتبط دهم انسانی
آمار یازدهم ریاضی ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ گروه مرتبط آمار یازدهم ریاضی
آمار یازدهم ریاضی ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ گروه مرتبط آمار یازدهم ریاضی
جامعه پایه دهم انسانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ گروه مرتبط دهم انسانی
جامعه پایه دهم انسانی ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ گروه مرتبط دهم انسانی
شیمی یازدهم تجربی ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ گروه مرتبط یازدهم تجربی
شیمی یازدهم تجربی ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ گروه مرتبط یازدهم تجربی
هندسه یازدهم ریاضی ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ گروه مرتبط یازدهم ریاضی
هندسه یازدهم ریاضی ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ گروه مرتبط یازدهم ریاضی
زمین شناسی یازدهم ریاضی و تجربی ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ گروه مرتبط یازدهم ریاضی و تجربی
زمین شناسی یازدهم ریاضی و تجربی ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ گروه مرتبط یازدهم ریاضی و تجربی
فیزیک ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ گروه مرتبط دهم ریاضی و تجربی
فیزیک ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ گروه مرتبط دهم ریاضی و تجربی
جغرافیا ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ گروه مرتبط دهم ریاضی و تجربی
جغرافیا ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ گروه مرتبط دهم ریاضی و تجربی
زیست دهم ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ گروه مرتبط دهم تجربی
زیست دهم ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ گروه مرتبط دهم تجربی
جغرافی دهم تجربی و انسانی ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ گروه مرتبط جغرافی دهم تجربی و انسانی
جغرافی دهم تجربی و انسانی ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ گروه مرتبط جغرافی دهم تجربی و انسانی
زیست دهم تجربی ۱۳۹۶/۰۳/۱۹ گروه مرتبط دهم تجربی
زیست دهم تجربی ۱۳۹۶/۰۳/۱۹ گروه مرتبط دهم تجربی
هندسه دهم ریاضی ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ گروه مرتبط دهم ریاضی
هندسه دهم ریاضی ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ گروه مرتبط دهم ریاضی
فیزیک دهم تجربی ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ گروه مرتبط دهم تجربی
فیزیک دهم تجربی ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ گروه مرتبط دهم تجربی
شیمی ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ گروه مرتبط دهم ریاضی
شیمی ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ گروه مرتبط دهم ریاضی
شیمی ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ گروه مرتبط دهم تجربی
شیمی ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ گروه مرتبط دهم تجربی
ادبیات دهم ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ گروه مرتبط دهم ریاضی و تجربی
ادبیات دهم ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ گروه مرتبط دهم ریاضی و تجربی
شیمی دهم تجربی ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ گروه مرتبط دهم تجربی
شیمی دهم تجربی ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ گروه مرتبط دهم تجربی
عربی دهم ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ گروه مرتبط دهم ریاضی و تجربی
عربی دهم ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ گروه مرتبط دهم ریاضی و تجربی
دن و زندکی ۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ گروه مرتبط ریاضی و تجربی
دن و زندکی ۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ گروه مرتبط ریاضی و تجربی
ریاضی دهم ریاضی و تجربی ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ اندرزحبیبی دهم ریاضی و تجربی
ریاضی دهم ریاضی و تجربی ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ اندرزحبیبی دهم ریاضی و تجربی
ریاضی دهم انسانی ۱۳۹۰/۰۳/۰۱ گروه مرتبط دهم انسانی
ریاضی دهم انسانی ۱۳۹۰/۰۳/۰۱ گروه مرتبط دهم انسانی
<link href="Fonts.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
© تمام حقوق این پایگاه اینترنتی متعلق به دبیرستان دخترانه هوشمند آبسال می‌باشد.
طراحی سایت توسط : موسسه فرهنگی دیجیتال ایلیا